Dr. Shankar Sastry

Mr. Deepak Satwalekar

Mr. Sharad Kumar Saraf

Wg. Cdr. R. Raghavan

Mr. Nandan M. Nilekani

Prof. Ravindran Kannan

Dr. Bharat Balasubramanian

Mr. Shashikant D. Limaye

Mr. Anuvrata K. Roy

Mr. Kanwal Rekhi