Prof. Navakanta Bhat

Dr. Rajeev Rastogi

Mr. Lakshminarayanan R. Subramanyan

Mr. Vikram V. Rajadhyaksha

Dr. Jitendra Bhatia

Mr. Shiv Narain Mathur

Dr. Ramani Ayer

Mr. Venkatesh Kasturirangan

Dr. Dileep Bhandarkar

Mr. Atul Vijaykar