Dr. N Venkatramani

Dr. K.P.K. Nair

Dr. Avinash D. Kulkarni

Dr. Arun Dravid.

Dr. Narayan Pisharoty

Prof. Dady Burjoriji Dadyburjor

Mr. Victor Menezes

Mr. Suhas Patankar

Prof. Narendra Kumar 

Mr. N. Radhakrishnan