Mr. Rammohan Varadarajan

Dr. Premnath Venugopalan

Mr. Munish Moudgil

Mr. Hari Mohan Bangur

Dr. Keshab Panda

Prof. Harmit Singh Malik

Prof. Sharada Srinivasan

Dr. Rajeev Rastogi

Prof. Navakanta Bhat

Mr. Vijay Iyengar