Ms. Anuradha Narasimhan

Mr. Suneet Chitale

Mr. Dinkar Natraj

Mr. Avinash S. Sankholkar

Mr. Raj Nair

Mr. Pradip Nadkarni

Prof. Nisheeth Vishnoi

Dr. Dhananjay Gore

Prof. Moses Charikar

Dr. Rangarajan Pitchumani