Mr. Abhay Sawant

Mr. Rajesh Radhakrishnan

Mr. Ashok Kalbag

Mr. Pramod Chaudhari

Mr. Zishaan Hayath

Prof. Sachin Katti

Mr. Vishal Gupta

Prof. Devavrat Shah

Mr. Ursheet Parikh

Mr. Gagan Jeet Bhalla