Vikas Joshi

K.K. Iyer

Prof. Pramod Khargonekar

Prof. Ajit Tamhane

Capt. Louis George

Ashwin Doshi

Madhur Kotharay

Prof. Chinya Ravishankar

Kumar Shah

Prof. Anil Saigal