Dr. Ajit Keshav Ranade

Dr. Shridhar Bhalchandra Shukla

Dr. Rajendra Padmanabhan Menon

Dr. Pravin Krishna Narwankar

Mr. Shailesh Ramkumar Gandhi

Mr. Rakesh Mathur

Dr. N. Radhakrishnan

Prof. Nitin Nohria

Dr. Sheel Kant Sharma

Mr. Prashant Narayan Ranade