Mr. Vaibhav Jain

Mr. Srinivas H. Kasal

Mr. Sreeram Jonnalagadda

Mr. Rajeev M. Vadjikar

Prof. Mani Bhushan

Mr. Hemant Gor

Prof. Bakul H. Rao