Mr. Ramana R. Thumu

Mr. Amitay Isaacs

Mr. Vishveshwara C. Ramanna

Mr. Sudarsana Yeleswarapu

Mr. Sandesh S. Joshi

Mr. Rakesh Pundir

Mr. Manish Gaur

Mr. Kaustubh Kashyap

Mr. Harsha S. Nagesh

Prof. Suhas S. Joshi