Mr. Lakshminarayanan R. Subramanyan

Mr. Vikram V. Rajadhyaksha

Dr. Jitendra Bhatia

Shiv Narain Mathur

Dr. Ramani Ayer

Mr. Venkatesh Kasturirangan

Dr. Dileep Bhandarkar