Prof. Sushant Sachdeva

Prof. Srikanth Jagabathula

Mr. Akshay Saxena

Mr. Vijay Krishnan

Dr. Shahaji More

Prof. Aditya G. Parameswaran

Prof. Yashodhan Kanoria

Mr. Mohit Soni

Mr. Gaurav Porwal

Mr. Akhil Gupta